Witamy w naszym sklepie!

Szukaj

Regulamin Warsztatów Patina Style Colors by Dario Biagioni Polska

REGULAMIN WARSZTATÓW

1. Warsztaty odbywają się w wyznaczonych przez organizatora dniach i godzinach i miejscach , różnych ze względu na wybrany wariant.

2. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby dorosłe.

3. Aby wziąć udział w warsztatach należy skontaktować się z organizatorami drogą mailową i zapisać się. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku w wysokości 50% ceny kursu.

4. Na warsztatach obowiązuje minimalna ilość uczestników jak i maxymalna. Minimalna liczba uczestników na warsztatach to dwa (chyba, że są to warsztaty indywidualne), a maksymalna to trzy.

5. Koszt uczestnictwa w warsztatach uzależniony jest od typu warsztatów. Cena zawsze podana jest w opisie warsztatów. W ramach tej opłaty uczestnik otrzymuje wszystkie niezbędne do pracy materiały, narzędzia oraz miejsce pracy. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztatach, przelewem:

Dane do przelewu:

BARBARA HANSEN, DZIARNOWO 35B, 09-411 BIAŁA koło PŁOCKA

Nr Konta: 53 2490 0005 0000 4004 9373 6653 ALIOR BANK

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby zgłoszonej na warsztaty, z dopiskiem: Kurs

Patina Style Colors by Dario Biagioni I DATA KURSU

Kwota przelewu: Zadatek 50% ceny wybranego Kursu, W przypadku braku wpłaty w indywidualnie

ustalonym terminie rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

6. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie warsztatów. Uczestnik może się ubezpieczyć we własnym zakresie od powyższego ryzyka.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku.

9. Organizator/prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się warsztatów.

11. Prowadzone warsztaty są tylko i wyłącznie na użytek własny kursantów. Warsztaty oraz Certyfikat Dario Biagioni Patina Style Colors nie dają żadnych uprawnień do wykonywania zawodu oraz prowadzenia szkoleń.

12. Mebelek do stylizacji musi być średniej wielkości wcześniej zatwierdzony przez Organizatora Kursu. (prosimy o przeslanie zdjęć mebelka do zatwierdzenia)

13. W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY tel 603 351 449

14. WPŁATA ZADATKU NA WARSZTATY JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KURSU.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana …..........................................................................................,

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, przez firmę Metamorfoza Furniture Barbara Hansen w dniu ….......................... r. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem i dotyczącym usługi …..............................................................................., włączając w to publikację w kanałach social media, stronę www , folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że w całości przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Podpis: ______________________ Miejscowość i data: _________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………...…………………………………………………………………

Przez Metamorfoza Furniture Barbara Hansen, Dziarnowo 35, 09-411 Biała

w celu dokonania zapisu na Warsztaty i Wystawienia Dyplomu ukończenia Kursu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy

.……………………….………………….…………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów